Настоящата анкета е изготвена във връзка с изпълнение на проект "Изследване на потребностите от провеждане на социален одит и прилагане на стандарти за социална и екологична отговорност в Република България" 1-4/2014 НИД УНСС,научен ръководител на проекта - Мирослава Пейчева, m_peycheva@abv.bg

Q.1
Ако знаете, че стандарт ISO 14000 e системата за управление на околната среда (опазване на околната среда), считате ли, че организациите трябва да се сертифицират по този стандарт ?

Q.2
Ако знаете, че стандарт SA 8000 e стандарт, който съдържа политики и процедури за защита на основните човешки права на работниците и малолетните, считате ли, че организациите трябва да се сертифицират по този стандарт ?

Q.3
Ако знаете, че стандарт ISO 26 000 е стандарт за социално отговорна организация, считате ли, че организациите трябва да декларират, че работят по този стандрат?

Q.4
Имате ли информация за това какво е „социален одит“ ?

Q.5
Ако приемете разбирането, че социалният одит е независима оценъчна дейност, която защитава интересите на една или няколко заинтересовани страни (някои от тях са: коректните работодатели, персонала в организацията, обществото като цяло, държавата, клиентите), считате ли, че в организациите трябва да се провежда социален одит?

Q.6
Ако социалният одит откроява работодателите, които си плащат всички задължения (редовно плащат заплати, внасят редовно осигуровки, внасят осигуровки на реални възнаграждения, поддържат добри условия на труд) от работодателите, които са в сивата икономика, считате ли, че трябва да се извършва социален одит в България?

Q.7
Според Вас кой трябва да плаща услугата за извършване на социалния одит? (можете да посочите повече от 1 отговор)

Q.8
Като имате предвид, че социалният одит защитава интересите на коректните работодатели,на работниците и служителите, на държавата, и на обществото като цяло, според Вас трябва ли да има закон за социалния одит в България?

Q.9
Според Вас България трябва ли да създаде свои социални одитори, които да извършват социален одит (да проверяват дали редовно се изплащат трудовите възнаграждения, да проверяват дали се полага извънреден труд, да проверяват дали се плащат осигуровки на персонала, да проверяват дали са добри условията на труд )?

Q.10
Според Вас, социалният одит, който защитава интересите на коректните работодатели, на работниците и служителите, на държавата и на обществото като цяло, какъв трябва да бъде ?(посочете само 1 отговор)

Q.11
Какви според Вас са ползите от въвеждането на социален одит? (можете да посочите повече от 1 отговор)

Q.12
Какви според Вас са ползите от сертифициране на фирмите по стандарти за социална и екологична отговорност? (можете да посочите повече от 1 отговор)

Q.13
При избора на стока и/или услуга оказва ли Ви влияние дали фирмата, производител на стоката/услугата е сертифицирана по стандарти за социална отговорност?

Q.14
При избора на стока и/или услуга оказва ли Ви влияние дали фирмата, производител на стоката и/или услугата е сертифицирана по стандарти за екологична отговорност?

Q.15
При избора на стоки и/ или услуги оказва ли Ви влияние дали фирмата, което е производител на стоката и/или услугата е декларирала, че спазва принципите (тези принципи са: отчетност, прозрачност, етично поведение, зачитане на интересите на заинтересованите страни, спазване на върховенството на закона, спазване на международните норми на поведение, спазване на човешките права) на ISO 26000 ?

Q.16
Когато кандидатствата за работа във фирма, оказва ли Ви влияние дали фирмата е сертифицирана по стандарти за социална отговорност?

Q.17
Когато кандидатствате за работа във фирма, оказва ли Ви влияние дали фирмата е сертифицирана по стандарти за екологична отговорност?

Q.18
Оказва ли Ви влияние при избора на работа дали фирмата спазва принципите на стандарта за социална отговорност ISO 26000? Тези принципи са: отчетност, прозрачност, етично поведение, зачитане на интересите на заинтересованите страни, спазване на върховенството на закона, спазване на международните норми на поведение, спазване на човешките права)

Q.19
Важно ли е за Вас фирмата да спазва принципите на стандартите заложени в: ISO 26000 (тези принципи са: отчетност, прозрачност, етично поведение, зачитане на интересите на заинтересованите страни, спазване на върховенството на закона, спазване на международните норми на поведение, спазване на човешките права)?

Q.20
Важно ли е за Вас фирмата да спазва принципите на стандартите заложени в: SA 8000 (не се допуска използването на детски труд, както на насилствен и принудителен труд, спазва се безопасна и здравословна среда на работното място, предоставя се право на свободно сдружаване и колективно договаряне, декларира се, че фирмата няма да участва или да подкрепя дискриминация, ще спазва приложимите закони и стандарти за работното време, ще уважава правото на персонала за заплата)?

Q.21
Важно ли е за Вас фирмата да спазва принципите на стандартите заложени в: ISO14000 (опазване на околната среда)

Q.22
Смятате ли, че работодателите трябва да въведат практики по намаляване на консумацията на:

Q.23
Важно ли е за Вас организациите да работят по начин, по който не замърсяват околната среда?

Q.24
Какви са основните ограничители, поради които не купувате стоки от фирми внедрили ISO 14000 или друга системата за управление на околната среда?

Q.25
Смятате ли в близко бъдеще да се насочите към купуване на стоки от фирми внедрили ISO 14000 или друга системата за управление на околната среда?

Q.26
Какви групи продукти сертифицирани по ISO 14000 или друга системата за управление на околната среда сте склонни да закупите:
Да Не
Хранителни продукти
Текстил/облекло
Почистващи материали
Строителство/Строителни материали
Мебели
Транспортни услуги
Градински услуги

Хранителни продукти

Текстил/облекло

Почистващи материали

Строителство/Строителни материали

Мебели

Транспортни услуги

Градински услуги

Q.27
Вашият пол е:

Q.28
Вашата възраст е :

Q.29
Вашето образование е :

Q.30
Благодаря Ви за отделеното време!