Настоящата анкета е изготвена във връзка с изпълнение на проект "Изследване на потребностите от провеждане на социален одит и прилагане на стандарти за социална и екологична отговорност в Република България" 1-4/2014 НИД УНСС,научен ръководител на проекта -Мирослава Пейчева,m_peycheva@abv.bg

Q.1
Сертифицирани ли сте по някой от следните стандарти ? (може да посочите повече от 1 отговор)

Q.2
Ако знаете, че стандарт ISO 14000/ EMAS e системата за управление на околната среда бихте ли сертифицирали организацията Ви по този стандарт?

Q.3
Ако знаете, че стандарт SA 8000 e стандарт, който съдържа политики и процедури за защита на основните човешки права на работниците и малолетните, бихте ли сертифицили организацията ви по този стандарт?

Q.4
Ако знаете, че стандарт ISO 26 000 е стандарт за социално отговорна организация, бихте ли декларирали, че работите по този стандарт?

Q.5
Ако знаете, че чуждестранните фирми предпочитат да работят със сертифицирани фирми по стандарти SA 8000 и/или ISO 14000/ EMAS бихте ли сертифицирали организацията Ви по тези стандарти?

Q.6
Ако знаете, че ще имате повече клиенти, бихте ли сертифицирали организацията Ви по стандарти SA 8000 и/или ISO 14000/ EMAS ?

Q.7
Ако знаете, че чуждестранните фирми предпочитат да работят повече с организации, които са декларирали, че прилагат стандарт ISO 26000 бихте ли предприели действия, които да доказват, че прилагате този стандарт?

Q.8
Ако знаете, че ще имате повече клиенти, когато прилагате стандарт ISO 26000 бихте ли предприели действия, които да доказват, че прилагате този стандарт?

Q.9
Губите ли клиенти от това, че не сте сертифицирани по стандартите ISO 14000/ EMAS и/или SA 8000? (отговарят само не сертифицираните)

Q.10
Имате ли намерение в следващите 3 години да се сертифицирате по някой от стандартите?( можете да посочите повече от 1 отговор)

Q.11
Имате ли намерение в следващите 3 години да декларирате, че спазвате стандарт ISO 26000?

Q.12
Каква е причината да не сте се сертифицирали до сега? (Отговарят само не сертифицираните. (Можете да посочите повече от 1 отговор)

Q.13
Имате ли информация за това какво е „социален одит“ ?

Q.14
Ако приемете разбирането, че социалният одит е независима оценъчна дейност, която защитава интересите на една или няколко заинтересовани страни (на коректните работодатели, персонал и на обществото като цяло), считате ли, че в организациите трябва да се провежда социален одит?

Q.15
Ако социалният одит откроява работодателите, които си плащат всички задължения от работодателите, които са в сивата икономика, считате ли, че трябва да се извършва социален одит в България?

Q.16
Бихте ли искали отчетите Ви за социална отговорност да се заверяват от социални одитори?

Q.17
Според Вас кой трябва да плаща услугата за извършване на социалния одит? (можете да посочите повече от 1 отговор)

Q.18
Като имате предвид, че социалният одит защитава интересите на коректните работодатели, на работниците и служителите и на обществото като цяло, според Вас трябва ли да има закон за социалния одит в България?

Q.19
Според Вас България трябва ли да създаде свои социални одитори, които да извършват социален одит ?

Q.20
Според Вас какъв трябва да е социалният одит ?

Q.21
Какви според Вас са ползите от въвеждането на социален одит? (можете да посочите повече от 1 отговор)

Q.22
Какви според Вас са ползите от сертифициране на фирмите по стандарти за социална и екологична отговорност? (можете да посочите повече от 1 отговор)

Q.23
В кой стопански сектор работите?

Q.24
Преди колко години е създадена фирмата Ви ?

Q.25
Имате ли чуждестранно участие във фирмата?

Q.26
Какъв е броя на персонала във Вашата фирма ?

Q.27
Благодаря Ви за отделеното време!